Newsletter regulamin

 1. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: classicshop.pl (dalej: serwis) jest Andrzej Roszman, prowadzący działalność w 84-200 Wejherowo pod adresem: I Brygady Wojska Polskiego 17, NIP 5881993178, adres e-mail: info@classicfactory.pl numer telefonu: 515660889 (dalej: właściciel serwisu).

 2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter, która umożliwia zawarcie umowy o dostarczenie bezpłatnych treści treści cyfrowych przez właściciela serwisu na rzecz użytkownika serwisu internetowego (dalej: użytkownik serwisu). W ramach usługi Newsletter użytkownik serwisu nie dokonuje płatności pieniężnej, lecz przekazuje właścicielowi serwisu swoje dane.

 3. Usługa Newsletter polega na cyklicznym, nieodpłatnym przesyłaniu przez właściciela serwisu na podany przez użytkownika serwisu adres e- mail informacji o charakterze handlowym i marketingowym dotyczących serwisu.

 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest dostępne dla każdego użytkownika serwisu po podaniu w części serwisu dotyczącej usługi Newsletter swojego adresu e-mail lub innych danych objętych formularzem zapisu do usługi Newsletter, a następnie zaakceptowaniu zapisu do usługi Newsletter (poprzez kliknięcie przycisku “ZAPISZ” lub przycisku o tożsamym znaczeniu. Kliknięcie przez użytkownika serwisu wskazanego przycisku oznacza wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter.

 5. Aktywacja usługi Newsletter oznacza zgodę użytkownika serwisu na przesyłanie przez serwis informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zgodę na wykorzystanie przez właściciela serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego oraz przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji według ustawy prawo telekomunikacyjne.

 6. Wyrażenie zgody przez użytkownika serwisuje jest dobrowolne, jednak konieczne do uruchomienia usługi Newsletter, jej brak oznacza, że usługa nie będzie mogła być świadczona.

 7. Użytkownik serwisu może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z świadczenia usługi Newsletter poprzez: wypisz : (różne możliwości np. naciśnięcie przycisku : “WYPISZ MNIE” znajdującego się w każdej wiadomości kierowanej przez właściciela serwisu do użytkownika w ramach usługi Newsletter, wiadomość e-mail skierowana do właściciela serwisu wysłana na adres e-mail: info@classifactory.pl . Przy czym należy pamiętać, że wypisanie się z Newslettera powinno być tak łatwe jak sam zapis.

 8. Rezygnacja oznacza niezwłoczne zakończenie świadczenia usługi Newsletter tj. użytkownik serwisu przestaje otrzymywać wiadomości w ramach usługi Newsletter oraz następuje usunięcie danych użytkownika serwisu z bazy odbiorców usługi Newsletter.

 9. Wszelkie treści przekazywane w ramach usługi Newsletter są objęte ochroną prawnoautorską przysługującą właścicielowi serwisu.

 10. Użytkownik serwisu może złożyć reklamację na usługę Newsletter poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@classicfactory.pl

 11. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację użytkownika serwisu składającego reklamację, opis nieprawidłowości oraz żądanie reklamacyjne. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez serwis wynosi 14 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji użytkownik serwisu zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 12. Użytkownik serwisu będący konsumentem może w sprawach dotyczących usługi Newsletter skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 13. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usługi Newsletter znajdują się w polityce prywatności

 14. Właściciel serwisu jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany będą ogłaszane poprzez publikację Regulaminu na stronie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 1 dzień od daty ogłoszenia Regulaminu.

 15. Użytkownik serwisu będzie poinformowany o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.